بعد از سفر فهمیدم که زندگی سفر کوتاهیست
بعد از سفر فهمیدم دوستی به زمان و مکان نیست ، مثل واکنش خودش اتفاق می افتد و پیوند ایجاد می شود
بعد از سفر فهمیدم که شبیه من در دنیا کم نیست
بعد از سفر فهمیدم که چقدر کوچکم و چقدر می توانم بزرگ شوم
بعد از سفر خیلی چیزها را فهمیدم
آدم دیگری شدم
وآدمهای زندگی ام نیز عوض شدند
ممنون از هر که بود و هست و خواهد آمد....