لغزیدن بر روی سطح خیس زندگی
و همنشینی میان رنگها،نورها ، صداها
و شاید خدا روزی میان درختهایمان راه برود
و نور در میان چشمها
ابر در صداها
و شعر از میان خوابها
ترا به آب می بندم
ترا به نور
....
لحظه های عزیمت نزدیک است.