یکی بود و جز او هم نبود.ما تفکیکش کردیم و در عین حال "خود" را ساختیم...فهم وحدت و یکپارچگی و اینکه هر چیزی به هم متصل و وابسته است؛عنصر اختیار رو حذف نمی کنه ، بلکه بهترین انتخاب ها رو پیش روی ما قرار می ده..
آن وقت حتا مرگ هم به نحوی برگزار می شه که بهترین انتخاب خواهد بود...