- می خواد باشه ، اما نمی خواد بفهمه
- نمی خواد بفهمه چرا نمی خواد بمیره؟بمیره که بهتره
- نه ، می خواد باشه تا وقتی که خواست بفهمه ، همه چی رو یه دفعه بفهمه ، می گه الان همه چی نصفه اس ، بفهمم الکیه
- خب این که نمی شه که فقط باشه ،اصلنم نفهمه ، بلاخره آدم زیرشو بخواد جمع کنه ، باید یه کمی بفهمه
- زیرشو من جمع می کنم ، چی کارش داری؟
- کلن گفتم
- بیا این قرصا رو بده بهش؛ کمکش کن باشه ، اما نفهمه
- این قرص بخوره نخوره ، نمی فهمه
- هه،فک کردی...از بس فهمید....نرفت...اینجا هم نمی خواد باشه...می دونم نمی مونه..میره