همانطور که کلیساها
علم را به انحراف بردند ، امروز
 علم دانشگاهی و دانشگاه ، حقیقت زندگی را به انحراف می کشد...
چیزی خارج از چارت
چیزی درست
کسی نمی بیندش
ما صدایش می زنیم
ما حقیقتی نو را طلب می کنیم
تو را طلب می کنیم...