در جایی که قافیه به باخت می رود
همان جا که ادبیات جان می دهد
می توان راهی یافت
به ساخت چیزی جدید
پاره پاره های کلمات
رنگها و اصوات
عکس و آواز
می تواند شعر باشد ، به همراه ناهار و نوشابه و سالاد فصل...