برای یک بار هم که شده
دستت را بردار
بر قلبت بگذار
و بگذار آرام آرام در تو بنشینم
و بی دغدغه ی غمناک فردا
در ابدیت تو آرام بگیرم

برای یک بار هم که شده
برای همین یکبار و همیشه...