بغض سپید خدا ترکید
باران خلقت آغاز شد
تکه تکه های این نور پاشید
مانند سلولهای جداگانه از بدن اصلی
و حیات آغاز شد
روح او ....
روح او
همه جا
همه جا
همه جا
و مساله ی ساده ایست
باید برگشت
دی ان ای او در ماست
فعالش کنیم..
صدای درون
صدای درون
صدای درون
خدا حافظ