جاودانگی
ابتدای روح سفید خداست
و وارستگی
انتهای آن
انسان شخصیتی میان این دوست
در پی جاودانگی وارسته
یا وارستگی جاودانه
و اینها همه حرف است
ما در پی هیچ می گردیم
و با پوچ درگیریم
عشق واسطه ی میانجیست
ناجیست
برای رهایی از خود بی خویشتن
و رسیدن به خود وارسته ی جاودانه...
خدا جز نور نیست
و زندگی سناریوی تحقق نور است
در پس حجاب یگانگی
و رسیدن به کمالی که در خیال خام ما نمی گنجد
بیشتر باید خواست
و بیشتر باید شنید
ندای درونی که بلندترین صدای عمق انسان است

.........