می ترسم آدمها همدیگر را بخورند
نپپخته همدیگر را بخورند
بدون آداب معاشرت غذا خوردن
بدون سفره انداختن
بدون ماست و سالاد و سبزی
خام خام همدیگر را بخورند
این جنگها
این طبیعت سوزیها
این دزدی ها
اینها ابتدای راه است
آدم خواری
اتفاق تازه ای نیست
این بار بی رقص آتش و مراسم مذهبی
اتفاق نیفتد....
کاش اتفاق نیفتد
من از بی وزنی انسان مدرن
از سراسیمگی اش
از استیصالش
می ترسم..
تمام اینها را حس می کنم
و به خودم می گویم
تو، اشتباه احساس می کنی
تو ،اشتباه....