یک راه حل خوب برای تمامی مشکلات بشر پیدا کردم ، آنقدر کامل و خوب بود که روحم به نوستالژیای کودکی رفت ، وقتی از کودکی برگشتم ، فراموشم شده بود ، هر چه فکر می کنم ، فقط خانه های زیبای کودکی به یادم می آید و بوی نان تازه  و گرمای تابستان ، باغچه و آب بازی و ... ، من راه حل تمام مشکلات بشری را فراموش کرده ام....
آه یادم آمد ، نه...این هم نبود ، اما این هم می تواند فکر خوبی باشدها...نمی دانم ، من  تو را می خواهم ، میان کودکی های از دست رفته ام....این برای من راه حل تمامی مشکلات است....تو...من...کودکی هایمان