با حال امروز من
هیچ واژه ای کاشته نمی شود...
دوره گردی دانه به دست می آورد...
شهرهمچنان ویران است


ویرانه
آغاز دیوانه است
شهر
من
دیوانه...


و این شکل نوشتن را 
تو 
را

دوست 
دارم


دوست را 
دارم
پس دوست دارم....