زیباست...مثل هوش سرشار آب
مثل عبور از گندم زار
زیباست
و اندامش ، لحن اجابت صوت است ، از حنجره ی آب
و او خود آب است
خود ِ التیام درد
خود ِ هوش آب و خاک
و من اینچنین دوستش می دارم
بی هیچ واسطه ای 
بستر رود ِ تو
منم
از من
در من جاری شو....