در بی ذهنی دوستت دارم
در بی ایمانی دوستت دارم
در هر چه از چیزی تهیست
دوستت دارم
 در تنهایی
در نبود شادی
درد
در بی منی
در بی همه چیزی
ترا دوست دارم
و شاید ترا وام دهم
به تمام خالی ها
که تو باشی و من دوستت داشته باشم..
...
در لای این تنهایی
قدم بزن
من دوستت خواهم داشت...