زن را باید دوست داشت
زن را باید بوسید
زن را باید شنید
زن را باید دید
فهمید
و من شغلم
عشقم
هدفم
کارم
تویی

تو