دوست دارم
کلاس خودشناسی بگذارم
خودم را بنشانم پشت نیمکت های کودکی
نفسم را حبس کنم
باد و باران و علف
برایم حرف بزنند
و تو را بی تماشا
تخیل کنم
صفای تورا
و شعر تورا
ونفس تورا
من اشک و لبخندت را دوست می دارم
تورا دوست می دارم
در خیال پشت نیمکت های کودکی ام....