مدتیه صب،
 دلم نمی خواد
هیچی دلم نمی خواد
و شب
دلم،
 خیلی می خواد