در برابر تو
می نشینم
به همان حضور می رسم
که تو آنی
و بعد چای و چای و چای
عشق بازی
همین حضور ساده بود...
بی حرف 
بی کلام...