-داخلی-شب-
من
تو
چای داغ
خدا کات می دهد
می گوید:
-تمام شد...
همین را می خواستم