خستگی مزمن
روی کشاله ی من
خواب می رود
تا
 ابتدای این بهار برگردد
تا
 سال وارونه شود
بی زمستان و پاییز
تو نگرانی
و من بی محابا
کنارت
سبز می شوم
تا این خرداد
من سبز می شوم