و در میان مچاله ی خوابهای من
ردی از تو بود
مچاله ی بالش
مچاله ی پتو
مچاله ی بغض

و من مچاله شدم
آن وقت که تو
تنها
در خواب
پیش آمدی
اتفاق افتادی
...