شبها و روزها
همیشه در خواب
در جستجوی تو
که شاید خوابم را
 یوسفی تعبیر کند
و پیراهنت که دیگر نیست
و دستهای من
که کوتاه است...