و عشق چیزیست           
                   ورای رسیدن و ماندن
وعشق
            تعبیر چشمهای کسی نیست...
و عشق
یک اتفاق است
یک وقفه
میان دو بال
میان دو سر


وقتی که بفهمی چرا عاشقی

همان وقت
               می روی...