حرفهایم مثل همیشه نیست
خب نباید هم باشد
شعرهایم مثل همیشه نیست
هیچ چیز مثل همیشه نیست
زمان سیلی می زند و می گذرد...
در انتهای سی سالگی
می خواهم مثل کودکی هایم به دنیا بیایم
و با گریه هایم
برای مادرم که حالا پیر شده
آن روزی را تداعی کنم
که مادرش کردم
آه !
سی سال گذشت
روز تولد من
سی امین سالگرد مادر شدن اوست
امسال می خواهم به او تبریک بگویم
روز مادر
 برای مادرم
روز تولد منست...