دلم می خواد آسمون شبو از نیمکره ی جنوبی هم ببینم
وسط  اقیانوس اطلس رو یه کشتی، چرت بزنم
و بعد به تمام کسایی که دوستشون دارم زنگ بزنم و بگم
خداحافظتون باشه
و به خدا بسپارمشون و برم رو یه کره ی دیگه
 به غیر از ماه ، زندگی کنم
ماه همیشه منو یاد تو می اندازه
دلم نمی خواد روی یاد تو پا بزارم
دلم خیلی چیزا می خواد
اما تقدیر جوره دیگه اس
اما تقدیر نمی تونه جلوی چیزایی که دلم می خواد رو بگیره
من همیشه دلم تورو می خواد