دوست دارم صدامو گوش بدین

یعنی اینایی که اینجا می خونین و با صدای من بشنوین،

1

تو درخت  نبودی

چرا که ریشه را نمی فهمیدی

این را وقتی فهمیدم که موهای سیم تلفنی ات

ریشه هایم را بیرون کشید تا نوازشش کند

2

من از اینجا

به تو که آنجایی

اصلن ولش کن

بگذار بمیری

3

می دانی شیطان چرا رجیم شد؟

تو شاید نفهمی

اما رجیم شدنش را خواهی فهمید

4

بلند تر داد بزن

آرمشم را نمی توانی ببینی

چه برسد که بگیری

5

خاک بر سر هر کسی که تا اینجا خوانده و راجع به من و شرایطم قضاوت کرده

من نه خوبم نه بد

6

لاجوردی هایت را دوست دارم

بگرد پیدایشان کن

7

لب

لب

لبویی که از میدون امام حسین خریدیم

وای

وای

مخ رد کرده حرفی نداره